POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument opisuje zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Baltic stories zgodnie z: 1. ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997.133.883 z późn. zm.), 2. ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), 3. ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Właścicielem strony internetowej w domeniewww.balticstories.com,dalej „Serwis”, jest EIBO, zwany dalej „Baltic stories”.

2. Baltic stories dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w Serwisie były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystywania przez użytkownika Serwisu (dalej jako „Użytkownik”) prezentowanych danych, w szczególności za szkody powstałe przy podejmowaniu przez Użytkownika decyzji o korzystaniu z usług za pośrednictwem Serwisu.

3. Dane publikowane w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

4. Użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Baltic stories w celach świadczenia usług oraz w celach marketingowych.

5. Baltic stories posiada stosowne zezwolenia na wykorzystywanie prezentowanych w Serwisie danych. Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody osoby reprezentującej Baltic stories.

6. Baltic stories w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.

7. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne. Wymagane od Użytkownika dane osobowe są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi i są to: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefony kontaktowego.

8. Przekazywane przez Użytkownika dane osobowe są wykorzystywane do realizacji umów o najem krótkoterminowy, dla celów księgowych, a także w przypadku wyrażenia na to zgody przez Użytkownika lub osobę korzystającą z Serwisu do prezentowania ofert drogą elektroniczną.

9. Dane Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

10. Osoby korzystający z Serwisu pozostają anonimowe do momentu wypełnienia formularza rezerwacji lokalu, o którym mowa w Regulaminie, bądź wyrażenia zgody na otrzymywanie ofert drogą elektroniczną.

11. Do momentu wypełnienia formularza rezerwacji lokalu przez Użytkownika, gromadzone są wyłącznie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP), które wykorzystywane są do celów technicznych związanych z administrowaniem Serwisem, a także do celów statystycznych.

12. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z wypełnieniem formularza rezerwacji i przekazaniem danych osobowych, które są niezbędne do realizacji oferowanych usług.

13. Wypełniając formularz rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997.133.883 z późn. zm.).

14. Baltic stories ma prawo dokonywać zmian niniejszego dokumentu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie Serwisu.

§ 2 Poufność

1. Baltic stories, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zapewnia przestrzeganie tajemnicy dotyczącej w szczególności poufności informacji przekazywanych podczas korzystania z usług oraz danych dotyczących Użytkowników, a także informacji o usługach świadczonych na rzecz Użytkowników, jeżeli nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług, których dotyczą. Powyższe informacje mogą zostać ujawnione wyłącznie w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

2. Informacje objęte tajemnicą mogą być przetwarzane przez Baltic stories, jeżeli: a. stanowi to przedmiot usługi świadczonej przez Baltic stories Użytkownikom, lub b. jest niezbędne dla jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego Baltic stories, lub c. strony w umowie o korzystanie z usług postanowiły inaczej.

3. Baltic stories zachowuje należytą staranność, w zakresie uzasadnionym względami technicznymi lub ekonomicznymi, przy zabezpieczaniu urządzeń teleinformatycznych, sieci teleinformatycznych oraz zbiorów danych przed ujawnieniem danych poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu.

§ 3 Ochrona Danych Osobowych

1. Baltic stories jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przez Baltic stories w siedzibie administratora, lub podmiotu przetwarzającego dane na jego zlecenie z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

2. Dane osobowe zbierane w ramach Serwisu wykorzystywane są tylko i wyłącznie w zakresie, na który w trakcie pozyskiwania tych danych Użytkownik wyraził zgodę. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Baltic stories w celu wykonania umowy świadczenia usług zawartej z Użytkownikiem, a także w celach marketingowych.

3. Baltic stories zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), a w szczególności umożliwia Użytkownikom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia, w przypadkach wymienionych w ustawie, pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.

4. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik powinien kierować na adres: Baltic stories Sw. Barbary 12e 197 Gdansk 80-753, Polska, z dopiskiem „Dane Osobowe” lub info@Balticstories.pl w tytule „Dane Osobowe”.

§ 4 Polityka plików cookies i innych podobnych technologii

1. W związku z udostępnianiem zawartości Serwisu Baltic stories stosuje tzw. „cookies”, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.

2. Baltic stories informuje, że możliwe jest także użycie innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Informacje dotyczące cookies zawarte w niniejszym dokumencie mają zastosowanie także do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

3. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Użytkownik Serwisu może w dowolnym momencie cofnąć lub zmienić zakres wyrażonej wcześniej zgody na wykorzystywanie w Serwisie plików cookies oraz zdecydować o ich usunięciu. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika.

4. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe Użytkowników. Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach.

5. Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednią konfigurację ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika, w szczególności przeglądarki internetowej, której używa do przeglądania serwisu internetowego.

6. Baltic stories przypomina i informuje, że w wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Niedokonanie przez Użytkownika zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym Baltic stories będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i będzie mógł uzyskiwać dostęp do tych informacji.

8. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

9. Pliki cookies wykorzystywane są przez Serwis w celu: a. dostosowania zawartości strony Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowej Serwisu; b. tworzenia statystyk korzystania z Serwisu lub usług proponowanych przez Serwis.

10. W ramach Serwisu stosowane mogą być następujące rodzaje plików cookies:

a. pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,

b. pliki cookies, służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,

c. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Serwisu,

d. pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika Serwisu ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

11. Wyłączenie przez Użytkownika stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach Serwisu, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Wczytywanie
Coś poszło nie tak!
Korzystasz z przeglądarki, której nie obsługujemy. Prosimy o jej uaktualnienie by móc w pełni korzystać z naszej strony.
Nasza strona działa najlepiej na Google Chrome.
Jak uaktualnić przeglądarkę