REGULAMIN Część A – postanowienia wstępne Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa: a. zasady korzystania z usług świadczonych przez EIBO, zwanego dalej „Baltic stories”, w zakresie oferowania i warunków rezerwacji lokali w ramach serwisu internetowego pod adresem http://www.Balticstories.com, zwanego dalej „Serwisem”, a także płatności, reklamacji i odpowiedzialności, b. prawa i obowiązki Usługobiorcy, zwanego dalej „Gościem” oraz Usługodawcy – Baltic stories, w zakresie najmu krótkoterminowego lokali oferowanych przez Baltic stories, a także płatności, reklamacji i odpowiedzialności.

2. Regulamin stanowi integralną część umowy najmu krótkoterminowego lokalu zawartą poprzez Serwis z Baltic stories, zwaną dalej „Umową”.

3. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu, z treścią którego Gość ma możliwość zapoznania się pod adresem strony https://www.Balticstories.com/pl/912783/regulamin, a którego akceptację potwierdza stosownym oświadczeniem na formularzu rezerwacji.

4. Baltic stories świadczy, z wykorzystaniem Serwisu, usługi polegające na umożliwieniu zawierania Umów najmu krótkoterminowego pokoi i lokali (dalej „Apartamenty”).

5. Baltic stories Apartments zobowiązane jest dostarczać zamówione usługi i rzeczy bez wad.

6. Prawidłowe korzystanie z Serwisu wymaga sprzętu komputerowego, lub innego sprzętu elektronicznego o podobnych możliwościach, spełniającego następujące wymagania techniczne:

a. posiada dostęp do Internetu,

b. posiada zainstalowaną przeglądarkęinternetową (wskazane jest posiadanie aktualnej wersji przeglądarki, np. Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Safari, itd.),

c. posiada czynne i prawidłowo skonfigurowane konto poczty elektronicznej.

7. Korespondencja z Baltic stories może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail info@Balticstories.com .

8. Kontakt telefoniczny z Baltic stories możliwy jest pod numerem +48 505 592 155.

9. Gość zobowiązuje się przestrzegać niniejszego Regulaminu oraz terminowo uiszczać należności wynikające z zawartych Umów.

10. Zobowiązania i prawa stron w zakresie ochrony danych osobowych oraz informacje na temat plików cookies uregulowane są Polityką Prywatności, stanowiącą integralną część niniejszego Regulaminu. Postanowienia Umowy

11. Przedmiotem Umowy jest krótkoterminowy najem lokalu oferowanego za pośrednictwem Serwisu lub innych portali internetowych oraz ogół wzajemnych praw i obowiązków Gości i Baltic stories Apartments wynikających z Umowy.

12. Baltic stories Apartments zobowiązany jest do udostępnienia Gościom lokalu zgodnego z opisem zawartym w Serwisie lub innych portalach internetowych przy zawieraniu Umowy i w terminach określonych w rezerwacji, a Gość zobowiązany jest do zapłaty ceny wskazanej podczas procesu rezerwacji, obejmującej wszelkie należności wynikające z zawartej Umowy.

13. Dokonanie rezerwacji przez Gościa za pośrednictwem Serwisu lub innych portali internetowych jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem Umowy.

Część B – rezerwacje Rezerwacje i zasady płatności

1. Gość może za pośrednictwem Serwisu dokonywać rezerwacji Apartamentów na pobyty krótkoterminowe, po cenach i w terminach wskazanych w Serwisie lub innym portalu internetowym.

2. W procesie rezerwacji Gość wybiera Apartament za pośrednictwem Serwisu lub innego portalu internetowego, a następnie dokonuje rezerwacji Apartamentu poprzez wypełnienie wirtualnego formularza rezerwacji dostępnego w Serwisie lub na innym portalu internetowym.

3. Gość dokonuje rezerwacji poprzez wskazanie pod ofertą zawartą w Serwisie Internetowym, lub na innych portalach internetowych, konkretnej daty rozpoczęcia pobytu i konkretnej daty zakończenia pobytu. Pobyt liczony jest w dniach.

4. Każdy z oferowanych Apartamentów jest przeznaczony do zamieszkania maksymalnie przez liczbę osób wskazanych w ofercie Apartamentu i wirtualnym formularzu rezerwacji.

5. Liczba osób mających przebywać w Apartamencie wskazywana jest przez Gościa w trakcie procesu rezerwacji w wirtualnym formularzu rezerwacji. Liczba ta nie może przekraczać ilości maksymalnie przeznaczonej dla danego Apartamentu. Pobyt w Apartamencie większej liczby osób niż wskazanych w wirtualnym formularzu rezerwacji, a mniejszej niż liczba maksymalnie przeznaczona dla danego Apartamentu musi być uzgodniony bezpośrednio z Baltic stories przed rozpoczęciem pobytu i może powodować wzrost ceny za pobyt albo odmowę jego rezerwacji.

6. W trakcie procesu rezerwacji Gość jest zobowiązany do przekazania informacji niezbędnych do rezerwacji Apartamentu (w szczególności imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego, adresu poczty elektronicznej), jednocześnie oświadczając o ich prawdziwości.

7. W trakcie procesu rezerwacji Gość zobowiązany jest uiścić przelewem lub poprzez płatność online (np. przez eCard), na warunkach wskazanych w wirtualnym formularzu rezerwacji, na rachunek bankowy wskazany wirtualnym formularzu rezerwacji, kwotę opłaty rezerwacyjnej w wysokości od 30% do 100% ceny za pobyt, w zależności od wyboru oferty i Apartamentu. Wpłata opłaty rezerwacyjnej jest dokonana w dniu uznania rachunku bankowego Baltic stories Apartments.

8. Po dokonaniu rezerwacji i zaksięgowaniu opłaty rezerwacyjnej na koncie Baltic stories Apartments Gość otrzyma od Baltic stories potwierdzenie rezerwacji na wskazany adres poczty elektronicznej. Potwierdzenie rezerwacji zawiera informację o potwierdzeniu przyjęcia rezerwacji, podsumowanie oferty, cenę za pobyt, status płatności, akceptację postanowień Regulaminu oraz dacie rezerwacji.

9. Brak wpłaty, o której mowa w Części B pkt. 7 powyżej w ciągu 3 dni od daty dokonania rezerwacji, kreuje po stronie Baltic stories Apartments uprawnienie do odstąpienia od Umowy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu do spełnienia świadczenia.

10. W sytuacji, kiedy Gość zapłacił przelewem cenę za pobyt w dniu bezpośrednio przed rozpoczęciem pobytu, to na żądanie Baltic stories lub Baltic stories Apartments, jest zobowiązany do przedstawienia w dowolnej formie (w tym wydruk, .pdf) i na dowolnym nośniku (w tym papier, smartfon, laptop) potwierdzenia przelewu na rzecz Baltic stories Apartments.

11. Dokonanie wpłaty opłaty rezerwacyjnej następuje w dniu uznania na rachunku bankowym Baltic stories Apartments.

12. Skutecznie dokonana rezerwacja jest równoznaczna z zawarciem Umowa i stanowi umowę najmu na czas oznaczony.

13. Warunkiem dokonania rezerwacji jest akceptacja niniejszego Regulaminu, w tym warunków korzystania z Apartamentów (część C). Warunkiem dokonania rezerwacji może być także akceptacja dodatkowych zasad dotyczących konkretnego Apartamentu, przedstawionych Gościowi w czasie dokonywania rezerwacji w Serwisie lub na innym portalu internetowym.

14. Cena nie zawiera ubezpieczenia.

15. Zawierane za pośrednictwem Serwisu Umowy są wyłącznie umowami o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innymi niż do celów mieszkalnych. Na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) konsumentowi nie przysługuje w odniesieniu do takich umów prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Rezerwacja przez osoby niepełnoletnie

16. Rezerwacja i pobyt przez osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18 lat, mogą być dokonywane na warunkach określonych w Regulaminie, tylko i wyłącznie za pisemną zgodą opiekuna lub przedstawiciela ustawowego przesłaną skanem na adres elektroniczny Baltic stories w terminie 3 dni od dnia dokonania rezerwacji przez osobę niepełnoletnią. W razie braku przesłania zgody opiekuna lub przedstawiciela ustawowego do Baltic stories w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, Baltic stories wyznacza opiekunowi lub przedstawicielowi ustawowemu termin 1 dnia do potwierdzenia rezerwacji (wyrażenia zgody), o której mowa powyżej. W razie braku przesłania przedmiotowej zgody do Baltic stories rezerwacja jest automatyczne anulowana.

17. W razie niezgodnego z prawdą wypełnienia formularza rezerwacyjnego co do wieku Gościa i stwierdzenia przez Baltic stories Apartments w dniu zameldowania, że Gość jest osobą niepełnoletnią, Baltic stories Apartments wyśle niezwłocznie zapytanie do opiekunów lub przedstawicieli ustawowych, czy potwierdzają oni lub nie zawarcie niniejszej Umowy przez Gościa, wyznaczając im 3 godziny na przesłanie informacji. Inaczej rezerwacja po upływie tego czasu zostanie anulowana.

18. Odpowiedzialność za zobowiązania zawarte w Regulaminie (w tym za szkody w Apartamencie), w tym wypadku ponosi opiekun lub przedstawiciel ustawowy osoby niepełnoletniej. Rezygnacja z Rezerwacji

19. Baltic stories i Gościom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 3 dni od dnia wystąpienia Siły Wyższej, rozumianej jako każde zjawisko zewnętrzne, nieuchronne, którego nie można było przewidzieć lub mu się przeciwstawić, w szczególności zjawisko o charakterze faktycznym, prawnym lub administracyjnym, którego mimo dołożenia wszelkich starań i wysiłków nie dało się przewidzieć, np. powódź, huragan, trzęsienie ziemi, sztorm, śnieżyca, wojna, powstanie, rewolucja, zamieszki. Nie można rozumieć działania Siły Wyższej poprzez: chorobę, wypadek samochodowy, cofnięty urlop, brak dokumentów upoważniających do przekroczenia granicy, sprawy rodzinne i osobiste, itp. Gościom przysługuje zwrot wszystkich wpłaconych opłat rezerwacyjnych.

20. Gość ma prawo do odstąpienia od Umowy z przyczyn dowolnych, po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji od Baltic stories drogą elektroniczną, na zasadach określonych w warunkach rezerwacji i warunkach anulowania rezerwacji danego Apartamentu. W konsekwencji anulowania rezerwacji, Gość otrzyma od Baltic stories potwierdzenie anulowania rezerwacji danego Apartamentu na wskazany adres poczty elektronicznej oraz do 100% wpłaconej opłaty rezerwacyjnej, zgodnie z warunkami rezerwacji, na konto z którego Baltic stories otrzymało wpłatę opłaty rezerwacyjnej, Gość zobowiązany jest do potwierdzenia numeru konta. W przypadku niektórych Apartamentów Gość może być zobowiązany do pokrycia kosztów rezygnacji z pobytu do wysokości stanowiącej rzeczywistą stratę Baltic stories wynikającą z rezygnacji Gościa z pobytu. Informacja o wysokości kosztów rezygnacji z pobytu i tym samym anulowaniu rezerwacji znajduje się w warunkach rezerwacji danego Apartamentu oraz w wirtualnym formularzu rezerwacji.

21. Zmiana terminu rezerwacji lub zmiana wybranego w procesie rezerwacji Apartamentu możliwa jest wyłącznie za pośrednictwem Serwisu lub innych portali internetowych, w zależności od dostępności danego Apartamentu.

22. W przypadku sytuacji, w której Baltic stories Apartments, z przyczyn od siebie niezależnych, zmuszony jest zmienić istotne warunki Umowy przed rozpoczęciem pobytu Gościa, w szczególności zmienić zarezerwowany Apartament lub termin rezerwacji, niezwłocznie zawiadamia o tym Gościa, który powinien niezwłocznie poinformować Baltic stories, czy: a. akceptuje proponowaną zmianę Umowy, albo b. odstępuje od Umowy, co wiąże się z niezwłocznym zwrotem na rzecz Gościa wszystkich wniesionych opłat.

23. Baltic stories Apartments pobiera od Gości kaucję zwrotną na zabezpieczenie ewentualnych szkód w Apartamencie. Wysokość kaucji zwrotnej wynosi do 1000 zł i jest uzależniona od wybranego Apartamentu i czasu pobytu. Informacja o wysokości kaucji zwrotnej podawana jest w ofercie danego Apartamentu. Kaucja zwrotna pobierana jest w gotówce lub w formie blokady obciążającej kartę kredytową Gościa. W przypadku wybrania formy gotówkowej Baltic stories Apartments wystawia Gościom pokwitowanie przyjęcia kaucji zwrotnej, a w razie obciążenia karty kredytowej Baltic stories wystawia potwierdzenie autoryzacji.

24. Kaucja, o której mowa w Części B pkt. 22 powyżej, jest zwracana Gościom w dniu wymeldowania jeżeli przy zdaniu Apartamentu jest obecny przedstawiciel Baltic stories Apartments, który dokonuje odbioru Apartamentu, oraz Gościa. W przypadku zdania Apartamentu bez udziału przedstawiciela Baltic stories Apartments kaucja zostanie zwrócona Gościom w ciągu 3 dni od dnia wymeldowania poprzez odblokowania obciążenia karty kredytowej, bądź przelewem.

25. W razie stwierdzenia przez Baltic stories Apartments uszkodzeń w Apartamencie, których nie odnotowano przy zameldowaniu, Gościom zostanie potrącona z kaucji kwota w wysokości kosztów naprawy powstałych szkód. W przypadku, gdy kwota kaucji nie wystarczy dla pokrycia szkód, o których mowa w zdaniu poprzednim, Gość zobowiązany jest do pokrycia różnicy pomiędzy wysokością szkody, a kwotą wpłaconej kaucji. Powyższe nie uniemożliwia Baltic stories Apartments dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

C. Zasady korzystania z Apartamentów Warunki pobytu

1. Pobyt w Apartamencie rozpoczyna się nie wcześniej niż o godzinie 16.00 pierwszego dnia określonego w Umowie. Przedstawiciel Baltic stories nie jest zobowiązany do wydania kluczy przed godziną 16.00.

2. Pobyt w Apartamencie kończy się o godzinie 12:00 w ostatnim dniu pobytu. Gość jest zobowiązany do tej godziny opróżnić Apartament ze swoich rzeczy, opuścić go i zwrócić klucze.

3. W dniu rozpoczęcia pobytu następuje wydanie Apartamentu o godzinie wcześniej ustalonej z Gościem przez Baltic stories Apartments, jednak nie wcześniej niż o godzinie 16.00. Gościom zostają wydane klucze do Apartamentu oraz zostają zapoznani z Apartamentem. Baltic stories i Baltic stories Apartments nie ponoszą odpowiedzialności wobec Gości za ewentualne opóźnienia w wydaniu Apartamentu spowodowane brakiem zawiadomienia o godzinie przyjazdu przez Gościa.

4. Opuszczenie Apartamentu po godzinie 12.00 ostatniego dnia pobytu możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z Baltic stories i otrzymaniu zgody Baltic stories. Jednakże opuszczenie Apartamentu w każdym przypadku musi nastąpić najpóźniej do godziny 16.00 ostatniego dnia pobytu. W razie opuszczenia Apartamentu po godzinie 12.00 ostatniego dnia pobytu, bez zgody Baltic stories, Baltic stories nałoży na Gościa opłatę w wysokości ceny za 1 dobę wynajmu Apartamentu, odpowiadającej cenie za kolejną dobę.

5. W Apartamencie obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00 – 6.00.

6. Zameldowanie Gościa w godzinach 20.00 – 6.00 jest możliwe za uprzednim poinformowaniem i wyrażeniu zgody przez Baltic stories. Baltic stories nałoży na Gościa opłatę w wysokości 50 zł. O ile nie było innej formy porozumienia

7. Niestawienie się Gościa do godziny 20:00 dnia przyjazdu jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeśli Gość nie poinformował wcześniej Baltic stories i jest równoznaczne z możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi.

8. Osoby niezgłoszone przy dokonywaniu rezerwacji mogą przebywać w Apartamencie w godzinach 7:00 – 22:00. Przebywanie w Apartamencie niezgłoszonych osób poza tymi godzinami traktowane będzie jako naruszenie warunków Umowy, chyba że wysokość płatności za najem nie była uzależniona od liczby zakwaterowanych osób.

9. W dniu zameldowania i przekazania kluczy do Apartamentu Baltic stories Apartments jest uprawniony do zażądania od Gościa okazania jego ważnego dokumentu tożsamości w celu spisania danych osobowych Gościa. W przypadku odmowy okazania ważnego dokumentu tożsamości przedstawiciel Baltic stories Apartments ma prawo i obowiązek odmówić wydania klucza do Apartamentu.

10. Gość zobowiązany jest korzystać z Apartamentu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, postanowieniami Regulaminu i zasadami współżycia społecznego, w szczególności w sposób niezakłócający spokoju osób trzecich, w tym osób zamieszkałych w sąsiednich Apartamentach.

11. Baltic stories Apartments przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Gość, osoby przebywające w Apartamencie lub zwierzę, zachowuje się w sposób agresywny lub w sposób zakłócający spokój osób trzecich, w tym osób zamieszkałych w sąsiednich Apartamentach.

12. W przypadku powzięcia informacji określonych w Części C pkt. 10 powyżej, Baltic stories Apartments jest uprawniony do wezwania właściwych służb publicznych do Apartamentu w celu zbadania okoliczności zaistniałych w Apartamencie. Ewentualne dodatkowe koszty wynikające z wezwania właściwych służb ponosi Gość.

13. W oferowanych przez Baltic stories Apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia, w szczególności wyrobów tytoniowych. Zakaz ten nie dotyczy palenia w przystosowanym do tego kominku, zgodnie z jego przeznaczeniem, jeżeli Apartament taki kominek posiada. Zakaz dotyczy również wchodzenia na dach budynku lub inne części wspólne budynku nie przeznaczone do użytku poprzez gościa.

14. Gość oraz osoby, które wraz z nim przebywają w Apartamencie są zobowiązane do przestrzegania instrukcji przeciwpożarowej wywieszonej w Apartamencie lub w budynku. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia Apartamentu.

15. W razie naruszenia zakazu określonego w Części C pkt. 13 i pkt. 14 powyżej, Baltic stories nakłada na Gościa opłatę w wysokości 100 zł, co nie ogranicza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

16. Gość zobowiązany jest do dbania o Apartament z zachowaniem należytej staranności, w szczególności zobowiązany jest do zamykania drzwi wejściowych Apartamentu w czasie swojej nieobecności, a także do nie wynoszenia rzeczy będących na wyposażeniu Apartamentu poza jego obszar.

17. Wszelkie usterki znajdujące się w Apartamencie, Gość jest zobowiązany zgłaszać niezwłocznie do Baltic stories.

18. Baltic stories Apartments powinien wydać Gościom Apartament w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać go w takim stanie przez czas trwania najmu. Gość powinien zwrócić Apartament w stanie nie pogorszonym i utrzymać go w takim stanie przez czas trwania najmu. Drobne nakłady połączone ze zwykłym używaniem Apartamentu obciążają Baltic stories. Odpowiedzialność i reklamacje

19. Baltic stories odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Gościa.

20. Gość odpowiedzialny jest za wszelkiego rodzaju szkody powstałe w Apartamencie, w szczególności w jego wyposażeniu oraz elementach stałych, spowodowane działaniem/zaniechaniem Gościa lub działaniem/zaniechaniem osób, które przebywały w Apartamencie podczas okresu pobytu Gościa, lub zwierząt, o których informuje Baltic stories w ciągu 1 dnia od powstania szkody.

21. Gość nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w skutek wystąpienia Siły Wyższej.

22. W przypadku stwierdzenia niezgodnego z Umową świadczenia usług, wszelkie reklamacje Gość powinien zgłosić Baltic stories na piśmie lub w formie elektronicznej w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zakończenia pobytu.

23. Baltic stories rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania, o czym informuje Gościa w tej samej formie pisemnej lub elektronicznej.

24. W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Baltic stories jest obowiązany szczegółowo uzasadnić na piśmie lub w formie elektronicznej przyczyny odmowy.

25. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w Apartamencie przez Gościa po jego opuszczeniu będą odesłane na jego żądanie, na adres wskazany przez Gościa. W przypadku nie otrzymania dyspozycji wysyłki, Baltic stories zobowiązuje się do przechowania pozostawionych przez Gościa przedmiotów przez okres 3 miesięcy od dnia wymeldowania. Przedmioty takie będą następnie komisyjnie zniszczone, oddane do utylizacji lub przekazane na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

Zwierzęta

26. Co do zasady Baltic stories Apartments nie udziela zgody na pobyt zwierząt w Apartamentach.

27. Gość, który ma zamiar przebywać w Apartamencie wraz ze zwierzęciem jest zobowiązany przed dokonaniem rezerwacji o zwrócenie się do Baltic stories o udzielenie indywidualnej zgody na przebywanie zwierząt w Apartamencie wraz ze wskazaniem konkretnego Apartamentu i terminu pobytu.

28. Baltic stories niezwłocznie odpowie drogą elektroniczną Gościowi o możliwości pobytu wraz ze zwierzęciem.

29. Jeżeli Baltic stories wyrazi zgodę na pobyt w Apartamencie wraz ze zwierzęciem, obciąży Gościa ceną za pobyt zwierzęcia w Apartamencie w wysokości 50 zł za dobę.

Część D. Postanowienia końcowe

1. Do czynności i Umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu zastosowanie ma wersja Regulaminu obowiązująca w chwili dokonywania czynności lub zawierania Umowy.

2. Gość akceptuje i wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu opublikowania go w Serwisie.

4. Naruszenie niniejszego Regulaminu stanowi podstawę do wypowiedzenia Umowy najmu Apartamentu ze skutkiem natychmiastowym.

5. Prawem właściwym w sprawach dotyczących niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

6. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.

7. Gość oświadcza, że został poinformowany o treści art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zgodnie z którym w przypadku umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, konsumentowi nie przysługuje przewidziane w art. 27 tej ustawy prawo do odstąpienia od umowa zawartej na odległość.

8. Gość wyraża zgodę, w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 1 i 3 w zw. z art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych na przetwarzanie, uaktualnianie, udostępnianie i przechowywanie swoich danych osobowych w celu realizacji Umowy.

9. Wszelkie spory pomiędzy Baltic stories a Gościem będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego przez właściwy sąd w Polsce.

Wczytywanie
Coś poszło nie tak!
Korzystasz z przeglądarki, której nie obsługujemy. Prosimy o jej uaktualnienie by móc w pełni korzystać z naszej strony.
Nasza strona działa najlepiej na Google Chrome.
Jak uaktualnić przeglądarkę