Dla dewelopera i współnot mieszkaniowych

| ZARZĄDZANIE i ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI | KOMPLEKSOWE USŁUGI DLA DEWELOPERÓW | WYNAJEM I ADMINISTRACJA | OBSŁUGA FULL SERVICE | BIEŻĄCA OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI | ZARZĄDZANIE | KSIĘGOWOŚĆ | MARKETING | SPRZĄTANIE | OCHRONA | 

Doświadczenie, korzystne zasady współpracy oraz kompleksowa oferta– dokładnie tego szukasz!

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

Proponujemy Właścicielom kompleksowe i profesjonalne usługi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi. Naszą misją jest zapewnienie naszym Klientom poczucia bezpieczeństwa użytkowania nieruchomości oraz satysfakcji z poziomu kosztów jej utrzymania, poprzez świadczenie usług na najwyższym poziomie.

Nasza oferta to zestaw przejrzystych i efektywnych procedur zarządzania, które gwarantują wysoki standard obsługi nieruchomości. Świetna komunikacja z Klientami jest tym, co wyróżnia nas w zarządzaniu nieruchomościami.

Wykorzystujemy profesjonalny nowoczesny komunikator internetowy zintegrowany z systemem księgowo-finansowym. Dzięki systemowi łatwej komunikacji internetowej, Właściciele mogą przekazywać informacje, a Zarządcy / Administratorzy będą mogli szybciej reagować na potrzeby Klientów. Każdy z Właścicieli lokali w nieruchomościach może otrzymać, poprzez login i hasło, dostęp on-line, dzięki któremu będzie mógł sprawdzać swoje rozrachunki. Dodatkowo będzie widział wystawiane mu dokumenty obciążeniowe, materiały informacyjne (regulaminy, sprawozdania), głosowane uchwały i współuczestniczyć w współzarządzaniu nieruchomością wspólną. W zakresie obsługi nieruchomości współpracujem z renomowanymi partnerami dzięki którym możemy zaoferować naszym Klientom w pełni kompleksową obsługę techniczną nieruchomości i usuwanie awarii – 24h na dobę.

Co nas wyróżnia w zarządzaniu nieruchomościami?

 • Licencjonowani zarządcy z wieloletnim doświadczeniem popartym wiedzą praktyczną i zaangażowaniem;
 • znajomość potrzeb i wymagań naszych Klientów;
 • dopasowanie oferty do indywidualnych potrzeb;
 • fachowość i rzetelna obsługa;
 • racjonalne gospodarowanie funduszami zapewniające minimalizację kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej;
 • gotowość do comiesięcznego cyklu rozliczania kosztów utrzymania lokali w których ten system rozliczeń można wdrożyć;.

Właściwy wybór zarządcy nieruchomością to jedno z najtrudniejszych z zadań jakie stawiają sobie Właściciele i Zarządy w momencie powstania z mocy prawa Wspólnoty Mieszkaniowej jak i w trakcie podejmowania decyzji o zmianie Zarządcy nieruchomością. To od Państwa przemyślanych decyzji będzie zależało, czy zaabsorbowani będziecie bieżącymi sprawami i finansami w związku z funkcjonowaniem Waszych nieruchomości, czy też oddacie to w ręce profesjonalistów, a po prostu będziecie nieruchomość użytkować.

Nasza oferta to zestaw przejrzystych i efektywnych procedur zarządzania, które gwarantują wysoki standard obsługi nieruchomości i należytą starannością przy maksymalnym zaangażowaniu dla dobra Wspólnoty. Fachowe prowadzenie wszelkich spraw organizacyjnych, prawnych, księgowych i technicznych, przy wykorzystaniu profesjonalnych narzędzi, będzie miało wpływ na poczucie Państwa komfortu współuczestniczenia w współzarządzaniu nieruchomością wspólną.

Poniżej przykładowe zestawienie czynności jakie świadczymy dla naszych Klientów w ramach umowy o zarządzanie nieruchomością:

 • Reprezentacja i obsługa prawna Wspólnoty Mieszkaniowej
 • reprezentacja Wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej, samorządowej i instytucjami finansowymi (banki, ubezpieczyciele);
 • reprezentacja Wspólnoty Mieszkaniowej w stosunkach wewnętrznych, porady prawne, przygotowywanie pism, opinie, generowanie wezwań, pomoc i doradztwo w sporach z deweloperem, dostawcami usług;
 • reprezentacja w stosunkach pomiędzy Właścicielami – porady oraz usługi kancelarii prawnej współpracującej z naszą firmą;
 • na wniosek Właścicieli opracowywanie pod względem redakcyjnym i zgodności z prawem uchwał, regulaminów, statutów i innych aktów normatywnych w Wspólnotach Mieszkaniowych;

Obsługa księgowa i finansowa:

 • reprezentacja nowo powstałej Wspólnoty Mieszkaniowej przy uzyskaniu NIP i REGON;
 • otwarcie rachunku bankowego wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek;
 • prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej;
 • pobieranie / rozliczanie oraz windykacja płatności Właścicieli lokali z tytułu wnoszonych zaliczek na poczet kosztów zarządu nieruchomości wspólnej, świadczeń lokalowych i pożytków;
 • prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów, usług w zakresie eksploatacji, usług technicznych, innych usług świadczonych na rzecz Wspólnoty, opłacania podatków, ubezpieczeń i innych opłat publicznoprawnych przypadających na nieruchomość wspólną, chyba że są one pokrywane bezpośrednio przez Właścicieli poszczególnych lokali;
 • prowadzenie sprawozdawczości finansowej, zgodnie z obowiązującym prawem;
 • przygotowywanie i korekty projektów rocznych i wieloletnich planów gospodarczych rzeczowo-finansowych zarządzania nieruchomością wspólną;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Wspólnoty Mieszkaniowej, najpóźniej do 14 dni przed terminem zebrania sprawozdawczego.

Obsługa administracyjna:

 • zawieranie, kontrolowanie jakości, zmiany i rozwiązywanie umów z dostawcami mediów: wody, ciepła, prądu, oraz monitorowaniem pracy firm świadczących usługi;
 • zawierania, zmiany i rozwiązywania umów ubezpieczenia budynku;
 • dbanie o utrzymanie porządku i czystości w budynku i w obrębie posesji;
 • prowadzenie wykazu lokali, właścicieli lokali, wielkości udziałów, weryfikowanie stanu prawnego oraz faktycznego nieruchomości wspólnej;
 • przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • prowadzenie sekretariatu Wspólnoty Mieszkaniowej;
 • dochodzenie w imieniu Wspólnoty od dewelopera innych podmiotów, bądź ich następców prawnych, roszczeń z tytułu gwarancji, rękojmi i ogólnej odpowiedzialności kontraktowej związanych z obiektami budowlanymi na terenie nieruchomości wspólnej oraz świadczeniami zapewniającymi prawidłowe funkcjonowanie Wspólnoty;
 • wyszukiwanie firm świadczących wszelkie usługi, przygotowywanie ofet i nadzór nad jakością ich wykonania;
 • negocjowanie cen i warunków umów;
 • nadzór nad prowadzeniem bieżącej konserwacji obiektu;
 • wyszukiwanie wykonawców przeprowadzających remonty, modernizacje budynków;
 • negocjacje z wykonawcami;
 • analiza i zatwierdzanie kosztorysów;
 • informowanie na bieżąco Właścicieli lokali o wszelkich istotnych okolicznościach faktycznych i prawnych dotyczących nieruchomości wspólnej, działalności Zarządu Wspólnoty oraz czynnościach zarządzania w formie pisemnych ogłoszeń wywieszanych na tablicach ogłoszeń w klatach schodowych i komunikatorze internetowym.
 • prowadzenie lobby/recepcji
 • usługi ochroniarskie

Obsługa techniczna nieruchomości:

 • sporządzanie protokołu zdawczo-odbiorczego przejęcia obowiązków Zarządcy nieruchomości, jej dokumentacji technicznej (budowlanej, powykonawczej i książki obiektu budowlanego, eksploatacyjnej i finansowej od dotychczasowego Zarządcy, Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej lub dewelopera;
 • bieżący nadzór nad użytkowaniem obiektów budowlanych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Z 2000r. Nr 106, poz.1126 z póź. zm.) na terenie wspólnoty Mieszkaniowej w sposób zgodny z ich przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymaniem w należytym stanie technicznym i estetycznym celem niedopuszczenia do pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1-7 ustawy;
 • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego;
 • prowadzenie na koszt Wspólnoty okresowych kontroli obiektów budowlanych w zakresie przewidzianym w rozdziale 6 ustawy prawo budowlane;
 • udostępnianie przedstawicielom jednostek organizacyjnych i organów upoważnionych do kontroli utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie technicznym oraz do kontroli przestrzegania przepisów obowiązujących w budownictwie i dokumentacji technicznej budynków, a także protokołów z kontroli obiektów budowlanych oraz ocen i ekspertyz dotyczących ich stanu technicznego;
 • zapewnienie zabezpieczenia awarii oraz usuwania ich skutków na nieruchomości wspólnej;
 • zapewnienie bieżącej, nieprzerwanej obsługi technicznej nieruchomości poprzez wyszukiwanie wykonawców robót remontowych, negocjowania warunków zawieranych umów i kontrolę ich wykonania w zakresie: kontroli technicznych, okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie, oceny stanu technicznego nieruchomości oraz wyznaczenia i oszacowania wartości, podjęcia niezbędnych działań inwestycyjnych, remontowych lub modernizacyjnych, bieżących napraw i konserwacji nieruchomości wspólnej, remontów nieruchomości wspólnej;
 • nadzór nad firmami wykonującymi remonty i modernizacje – odbiór tych prac z udziałem specjalistów;
 • wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych.
 • oszczędności na obsłudze inwestycji – polecamy usługi doświadczonych i sprawdzonych firm zarządczych oraz ekip remontowych i sprzątających.
Wczytywanie
Coś poszło nie tak!
Korzystasz z przeglądarki, której nie obsługujemy. Prosimy o jej uaktualnienie by móc w pełni korzystać z naszej strony.
Nasza strona działa najlepiej na Google Chrome.
Jak uaktualnić przeglądarkę